Polityka prywatności

W związku z prowadzeniem sklepu internetowego przez firmę Technologie Internetowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bukowieckiej 92, została stworzona Polityka Prywatności skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego Technologii Internetowych S.A., która określa zakres, rodzaj, sposoby korzystania z danych, prawa i Obowiązki Użytkownika i zabezpieczenia danych osobowych. Polityka prywatności jest weryfikowana na bieżąco i w razie potrzeby aktualizowana.

Rejestracja Użytkownika w sklepie i podanie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu internetowego jest dobrowolne i bezpłatne, ale jest również warunkiem zawarcia umowy.

W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności, jak i niepodania danych osobowych, jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu Internetowego, niemożnością zawarcia umowy i składania zamówień.

Użytkownikiem jest każda osoba zarejestrowana w sklepie oraz każda osoba fizyczna odwiedzająca lub w inny sposób korzystająca z usług wskazanych w Regulaminie Sklepu Internetowego. Użytkownikiem w myśl niniejszej Polityki Prywatności są Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie i proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi i sprawniejszego kontaktu, Użytkownik może podać swoje dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie, a które to dane można w każdym czasie usunąć ze swojego konta.

Aby się zarejestrować Użytkownik powinien wypełnić formularz umieszczony na stronie rejestracyjnej. Konto użytkownika umożliwiające składanie zamówień zostaje aktywowane automatycznie.

Polityka Prywatności, stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego, który jest dostępny pod adresem: sklep-ti.pl/pl/i/Regulamin/3 Znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności. Administratorem danych osobowych jest firma Technologie Internetowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bukowieckiej 92.

Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden, bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie i innej podobnej technologii.

Pod skrótem RODO rozumieć należy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.

Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Osoby odwiedzające mogą przeglądać Serwis bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

Zarejestrowany Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie korespondencji, a w szczególności informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Technologie Internetowe S.A. zgodnie z Ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144. poz. 1204 z późn. zm.) - na Adres Elektroniczny podany przy rejestracji:

 1. informacji związanych z funkcjonowaniem serwisu oraz informacji o bieżących ofertach;
 2. informacji handlowych o tematyce pokrewnej z tematyką software;
 3. informacji handlowych o tematyce pokrewnej z tematyką zabezpieczeń komputerów;
 4. informacji odnośnie zbliżającego się końca licencji programu otrzymanego w promocji.

Zatwierdzając formularz rejestracyjny Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2016 r., poz. 922 ze zmianami) przez Technologie Internetowe S.A., które są Administratorem tych danych. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia swoich danych z bazy. Wprowadzenie danych do bazy, traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tychże danych przez Technologie Internetowe S.A.

Zarejestrowany użytkownik może zmienić swoje dane wysyłając wiadomość email na adres sklep@sklep-ti.pl lub faksem na nr 34 34 35 621.

Podanie niepełnych/nieprawidłowych danych w formularzu rejestracyjnym nie uprawnia do składania zamówień.

Sprzedaż poprzez Sklep Internetowy jest prowadzona jedynie na terenie Polski.

Technologie Internetowe S.A. zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia użytkownikowi w przypadku braku towaru, wycofania produktu ze sprzedaży, czynników wyższych (niezależnych od firmy Technologie Internetowe S.A.).

Firma Technologie Internetowe S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieprzewidzianych przyczyn technicznych, bądź przyczyn wyższych.

Technologie Internetowe S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkowników.

Technologie Internetowe S.A. nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości;
 2. jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem programu;
 3. skutki wejścia w posiadanie programu użytkownika przez osoby trzecie;
 4. przerwy w funkcjonowaniu serwisu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Technologie Internetowe S.A., a w szczególności z przyczyn technicznych takich jak konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd oraz z przyczyn wyższych (strajki, wojny, powodzie, pożary, epidemie itp.);
 5. utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od Technologii Internetowych S.A.

Technologie Internetowe S.A. zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom informacji handlowych na Adres Elektroniczny podany przy rejestracji. Rejestracja na stronie Sklepu Internetowego wiąże się z równoczesną akceptacją Regulaminu wraz ze wszystkimi jego postanowieniami.

Użytkownik Sklepu Internetowego zobowiązuje się do stosowania treści Regulaminu i nie będzie rościł żadnych pretensji, ani roszczeń wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu

Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące sklepu, rejestracji oraz serwisu www.sklep-ti.pl należy kierować na adres: sklep@sklep-ti.pl

Zbieranie danych osobowych, cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Każdy Użytkownik może przeglądać ofertę Sklepu Internetowego bez konieczności podawania swoich danych osobowych oraz bez konieczności dokonywania rejestracji. Nie dotyczy to danych, które są zbierane automatycznie.

Zbierane dane Użytkownika w celu realizacji umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę, określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO); wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); analitycznym i statystycznym, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO); marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO); dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę, jego dane osobowe wymagane przy zakładaniu konta oraz podane dobrowolnie dane dodatkowe, mogą zostać przetwarzane również w celach zbadania opinii o poziomie zadowolenia z dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, mogą być rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych -  w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Odbiorcy w celu przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane w zamówieniu, w związku z realizacją usług będą/mogą być ujawnione zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności przewoźnikom, operatorom serwisów opiniotwórczych, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorom serwisów pobierających płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe.

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym do celów marketingowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Czas, w jakim przetwarzamy dane osobowe

Dane osobowe Użytkownika Serwisu będą przetwarzane tylko przez okres zgodny z przepisami prawa. W przypadku danych osobowych, które są przypisane do konta Użytkownika w Serwisie, będą one przetwarzane przez cały czas aktywności konta oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, związanych z zawartą umową sprzedaży drogą elektroniczną. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Dane osobowe, które będą dotyczyć dokumentacji / faktów rachunkowo – podatkowych, będą przetwarzane przez okres wymagany i wynikający z Ustawy Ordynacji Podatkowej, Ustawy o Rachunkowości, jak i innych przepisów powszechnie obowiązujących.

Dane Użytkownika są przetwarzane również przez cały czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, jak i do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

W przypadku gdy okres przetwarzania danych upłynie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, są one nieodwracalnie usuwane lub zostanie wdrożony proces uniemożliwiający odkrycie tożsamości użytkownika.  

Uprawnienia Użytkownika oraz zarządzanie danymi osobowymi

W przypadku rezygnacji z konta w Sklepie Internetowym sklep-ti.pl oraz www.ti.com.pl, jak i przez cały okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora, Użytkownik posiada pełne prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii,  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownik, poprzez umożliwienie mu edytowania danych, ma prawo do sprostowania danych zawartych w posiadanym przez niego w Serwisie koncie, jak i przysługuje mu prawo do jego usunięcia

W celu usunięcia konta należy przesłać wiadomość pod tytułem "Rezygnacja z konta" na adres: sklep@sklep-ti.pl Wiadomość musi być przesłana z adresu mailowego, który jest przypisany do danego konta na www.sklep-ti.pl Rezygnacja z konta nie jest równoznaczna z usunięciem danych osobowych.

W przypadku chęci całkowitego usunięcia danych osobowych, znajdujących się w posiadaniu Sklepu Internetowego: sklep-ti.pl oraz www.ti.com.pl, należy przesłać takie żądanie na adres: Administrator Bezpieczeństwa Informacji Technologie Internetowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bukowieckiej 92, 03-893 Warszawa lub wiadomość e-mail o tytule – „Żądam usunięcia moich danych osobowych w sklepie sklep-ti.pl oraz ti.com.pl”, na adres mailowy: sklep@sklep-ti.pl. Tylko w przypadku przesłania żądania z przypisanego adresu mailowego do konta, będzie uznane za skuteczne. W przypadku przesłania wersji papierowej takiego żądania, niezbędne jest załączenie kopii Dowodu Tożsamości właściciela konta. Żądanie usunięcia danych osobowych, jest równoznaczne z rezygnacją z konta.

W uzasadnionych przypadkach, administrator dla celów dowodowych, musi pozostawić w zbiorze część danych osobowych. Wszelkie informacje z tym związane, można znaleźć na stronie www.giodo.gov.pl.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć w formie pisemnej lub drogą mailową na dane kontaktowe Administratora lub bezpośrednio do Inspektora ochrony danych. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie.

W szczególności z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek i jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (jeśli taki adres e-mail podano).

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Technologie Internetowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bukowieckiej 92.
 • Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: sklep@sklep-ti.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w wykonaniu umowy zlecenia prowadzenia konkretnej sprawy, wykonania zleconych czynności, bądź udzielenia porady prawnej na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do pięciu lat od wykonania zlecenia.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wykonania umowy. konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości zawarcia umowy, bądź jej wykonania.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób niezautomatyzowany. Wszelkie przetwarzanie danych będzie odbywało się pod kontrolą Administratora Danych Osobowych, który będzie decydował w każdym przypadku o udostępnieniu bądź nie, Pana/Pani danych. Przetwarzanie danych będzie się odbywało pocztą elektroniczną, odpowiednio zaszyfrowaną, aby zachować najwyższy stopień bezpieczeństwa, bądź pocztą tradycyjną oraz w niektórych przypadkach osobiście.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl